%| Calcular percentatges online7 calculadores de percentatges

amb operacions

Instruccions: Escriu les dades en el quadres i clica el botó Calcular per veure el resultat al quadre groc. En cas de decimals, s'aproxima amb 2 xifres (per exemple, si el resultat és 10.998, la calculadora proporciona 11). Les calculadores escriuen les dades en una taula i apliquen una regla de tres simple, mostrant les operacions i una barra de percentatges.

Recordatori (teoria):

  • El percentatge és una manera de referir-se a una proporció prenent com a referència el nombre 100.

  • Per calcular un percentatge, identificam el total d'individus amb el 100%.

  • El percentatge \(n\%\) significa \(n\) individus de cada 100.

Exemples:

  • El 50% és la meitat del total (50 de cada 100).

  • El 25% és la quarta part del total (25 de cada 100).

  • El 20% és la quinta part del total (20 de cada 100).

Per calcular percentatges, apliquem una regla de tres simple, ja que es tracta d'una relació de proporcionalitat directa.

Exemple:

En una clase de 80 alumnes, 12 són rossos. Calculem el percentatge d'alumnes rossos aplicant una regla de tres (emprant una taula):

Alumnes %
80 100
12 \(x\)

$$ x = \frac{12\cdot 100}{80} = 15\% $$

Per tant, el percentatge d'alumnes rossos és el 15%.Calculadora 1

Descripció: calcular el percentatge d'una quantitat donada.

El % de és .


Operacions

\(n\) %
\( x \)
20
200
100

$$x = \frac{20·200}{100} = 40$$

Representació

↓40
0
200
20%

Calculadora 2

Descripció: calcular el total coneixent un percentatge.

Si el % és , aleshores el total és .

Operacions

\(n\) %
20
10
\(x\) 100

$$x = \frac{20·100}{10} = 200$$

Representació

↓20
0
200
10%

Calculadora 3

Descripció: calcular quin percentatge del total és una quantitat.

Si el total és, aleshores és el %.

Operacions

\(n\) %
40
\(x\)
200
100

$$ x = \frac{40·100}{200} = 20\% $$

Representació

↓40
0
200
20%

Calculadora 4

Descripció: calcular un percentatge a partir d'un altre percentatge.

Si el % és , aleshores el % és .

Operacions

\(n\) %
10
60
\(x\)
30

$$ x = \frac{10·30}{60} = 5 $$

Representació

↓5
0
16.67
30%

Calculadora 5

Descripció: calcular el preu final després d'aplicar un porcentaje de descompte.

Si el precio inicial és € i s'aplica un descompte del %, el precio final és €.    

Operacions

%
60
100
\(x\)
90

$$ x = \frac{60·90}{100} = 54€$$
Descompte: 6€

Representació

↓54
0
60
90%

Calculadora 6

Descripció: calcular el preu final després d'aplicar un percentatge d'augment.

Si el preu inicial és € i s'aplica un augment del %, el preu final és €.   

Operacions

%
60
100
\(x\)
110

$$ x = \frac{60·110}{100} = 66€$$
Augment: 6€

Calculadora 7

Descripció: calcular el percentatge aplicat al preu inicial coneixent el preu final. Si el percentatge és negatiu, es tracta d'un descompte.

Si el preu inicial era € i el precio final és €, s'ha aplicat un %.

Operacions

%
10
100
5
\(x\)

$$ x = \frac{5·100}{10} = 50\%$$
Aplicat: -50%
Diferència: -5€

ISBN: 978-84-09-14645-1